Orädd och oberoende journalistik.

Hård kritik mot Sveriges Radios granskning av elöverkänslighet

Skärmdump från Sveriges Radios hemsida
 

Nyligen publicerade Sveriges Radios ”Kaliber” en granskning av Elöverkänsligas riksförbund. Reportaget, som sändes i två avsnitt, problematiserar att staten årligen betalar ut miljonbelopp till förbundet, trots att det ”saknas vetenskapliga belägg” för förekomst av något sådant som elöverkänslighet.

https://sverigesradio.se/avsnitt/eloverkanslig-pengarna-och-hoten
https://sverigesradio.se/avsnitt/eloverkanslig-utdragna-tander-och-dodliga-utgangar


Mona Nilsson, som driver Strålskyddsstiftelsen anser att programmet är tendentiöst och utgör ett klassiskt exempel på ett beställningsjobb från telekomindustrin. Här intervjuas hon om sin kritik av Per Shapiro.

 

Du anser att reportaget är tendentiöst. Varför då? 

Det är extremt vinklat, med en reporter som genomgående tillrättavisar eller tvivelbelägger det som de två företrädarna för Elöverkänsligas Riksförbund säger, medan Dr Lena Hillerts och myndighetens representants uttalanden får stå oemotsagda. Exempelvis inleds programmet med att Kalibers journalist säger att förbundet ”gör motstånd mot vetenskapen” och kritiserar att förbundet trots det får miljoner från staten.

Reportrarna har uppenbart missat att objektivt granska frågan utan verkar ha gått åstad med reportaget baserat på ett vinklat underlag/narrativ. Hade de gjort ett gediget objektivt journalistiskt arbete hade de redovisat att frågan är kontroversiell och splittrar forskarna på området. Många forskare begär att människor ska skyddas bättre och att elöverkänslighet ska erkännas som en sjukdom orsakad av elektromagnetiska fält.

Dessutom bör det framgå att detta är en fråga som kännetecknas av att det finns starka ekonomiska intressen som berörs, exempelvis de stora telekombolagen.

Vidare antyds att ohälsa på grund av artificiella elektromagnetiska fält, exempelvis strålning från trådlös teknik, skulle bero på oro. Detta är en sedan länge använd metod av telekombolagen, det vill säga man vill göra gällande att olika sjukdomar och symptom skulle vara psykiskt orsakade. Företrädare för telekombolagen har sedan 30 år använt detta argument, trots att skador orsakats såväl på råttors hjärnor i kontrollerade djurförsök som på spermier och på växter samt att DNA-skador och oxidativ stress observerats i omfattande grad. Dessa effekter kan knappast ha orsakats av ”oro” bland råttorna och tomaterna.

Det kan även tilläggas att telekombolagens ingenjörer också drabbats av ohälsa till följd av exponering för denna form av tekniskt orsakad strålning. Exempelvis drabbades 50 av Ericssons ingenjörer av ohälsa i början av 1990-talet och en av dem sitter i styrelsen för Elöverkänsligas Riksförbund sedan många år.

Nokias fd teknikchef Matti Niemelä har även berättat att han är så känslig för denna strålning numera att han inte kan gå utanför sin bostad. Andra exempel på drabbade, som tydligt inte ororar sig i onödan, är f.d. WHO-chefen och läkaren Gro Harlem Brundtland, som får huvudvärk vid exponering för mobilstrålning.

Kaliber borde, om man hade velat göra ett objektivt reportage, intervjuat en expert eller forskare som inte håller med Lena Hillert och myndighetens representant och som är helt oberoende från bindningar till telekombolagen, exempelvis Lennart Hardell eller Igor Belyaev.

Lennart Hardell har visat att 5G orsakar samma symptom som de som innefattas i ”elöverkänslighet”, det vill säga sömnsvårigheter, huvudvärk, yrsel, hjärtbesvär med mera i de första fallstudierna av 5G [1] och han är medlem i den strålskyddskommission ICBE-EMF [2] som är djupt kritiska till myndighetens hållning och regelverk för tillåten strålning.

Igor Belyaev är försteförfattare till Europa EM EMF guidelines [3] som föreslår mycket lägre nivåer för tillåten strålning och att de som är särskilt känsliga ska skyddas särskilt. Han är även medlem i ICBE_EMF som konstaterar att betydande forskning visat skadlig påverkan [2] och han publicerade dessutom en artikel tillsammans med Lena Hillert år 2005 som motsäger det som Hillert påstod i reportaget. [4]

 

Men beskriver inte bara Kaliber forskningsläget såsom det faktiskt ser ut idag?

Nej, Kalibers reportrar hävdar att ”den samlade vetenskapen inte kunnat bevisa” att elektromagnetisk strålning kan orsaka de symptom som medlemmar i förbundet erfar och att förbundet ”gör motstånd mot vetenskapen”. Det är felaktiga påståenden. Bevisligen finns det omfattande forskning som visar skadliga effekter i synnerhet på hjärnan och nervsystemet, DNA-skador och oxidativ stress i celler. [2]

En betydande del av forskarna verksamma på området anser att det finns tillräckliga och växande belägg för att denna strålningsform är skadlig och orsakar de många symptom denna patientgrupp erfar. [5,2]

Forskare och läkare har tillsammans upprepat begärt att de som skadats av strålning ska erkännas medicinskt, exempelvis år 2015. Bland de 25 forskare och läkare som undertecknat finns världsledande forskare på området exempelvis den franske professorn Dominique Belpomme, de svenska forskarna Igor Belyaev och Lennart Hardell samt den amerikanske framstående forskaren på miljögifters hälsopåverkan David O. Carpenter. [6]

Dr David O. Carpenter är alltså ytterligare ett exempel på en framstående forskare som är av motsatt uppfattning till den som framförs i Kaliber. År 2015 skrev han att det finns växande belägg för att symptomen orsakas av strålningen och han pekar även på att sjukdomssymptomen beskrivits sedan drygt 50 år. Han skrev då bland annat att forskare inom forna sovjetblocket rapporterade att individer exponerade för mikrovågor ofta utvecklade huvudvärk, trötthet, sömnlöshet, koncentrationssvårigheter, försämrat minne, känslomässig labilitet samt att man därför tog fram gränsvärden som tog hänsyn till dessa effekter.

Carpenter beskrev även att dessa rapporter avfärdades i västblocket där den rådande uppfattningen var att skadlig påverkan endast kunde uppstå till följd av uppvärmning. Carpenter konstaterade att det finns växande belägg för att mikrovågssyndromet eller elöverkänslighet är en verklig sjukdom som orsakas av elektromagnetiska fält, i synnerhet mikrovågor. Vidare att antalet drabbade ökar i takt med den ökande exponeringen för denna strålningsform i vår miljö. Varför vissa individer är känsligare än andra är oklart, enligt Carpenter. [7]

 

Men Kaliber citerar väl en erkänd svensk forskare på området?

Lena Hillert, som är läkare och f.d. forskare vid Karolinska institutet, hävdar i programmet att ”Det finns inte något som helst stöd i dagens läge för att det är ett orsakssamband mellan elektromagnetiska fält och de här besvären.” Lena Hillert är känd för att förneka hälsoeffekter av denna miljöfaktor sedan drygt 20 år och hon har under denna period hävdat att personer som menar att de blir sjuka av denna strålning bör genomgå kognitiv beteendeterapi/skickas till psykolog i stället för att skyddas mot strålningen. [8] Detta trots att det i stort sett saknas stöd för att beteendeterapi har någon som helst effekt och trots att det redan för över 50 år sedan konstaterades att om exponeringen upphör klingar symptomen av och hälsa återfås i de allra flesta fall [9].

Jag kan även tillägga att forskningen i stor omfattning visat skadlig påverkan av strålningen i djurförsök [10] vilket Lena Hillert känner till. Det är självfallet att kognitiv beteendeterapi knappast skulle motverkat de hjärnskador som observerats i djurförsöken. Lena Hillerts påstående är bevisligen falskt. Omfattande forskning har visat skadliga effekter, vilket beskrivits som ”mikrovågssyndromet” eller ”strålningsorsakad sjukdom”, sedan drygt 50 år i den vetenskapliga litteraturen.

Lena Hillert har dessutom själv visat att strålningen stör sömnen, stressar hjärnan och orsakar huvudvärk år 2007 [11]. Hon är även medförfattare till en artikel som beskrev att strålning från mobiltelefoner orsakar stress och DNA-skador på cellnivå tillsammans med Igor Belyaev som nämnts tidigare. [4]

Lena Hillert har kända bindningar till telekombolagen [10] som har intresse av att skadlig hälsopåverkan av strålningen tillbakavisas. Hon har enligt egen jävsdeklaration [12] beskrivit att hon anlitats av Telia i deras vetenskapliga råd. Hon har vidare fått 8,3 miljoner av telekombolagens gemensamma intresseorganisation MMF [12] för forskning och hon har deltagit i Cosmosprojektet, som även det finansierats av Ericsson och Telia. [13] Detta missade Kaliber att informera om när de framställde Lena Hillert som en ledande expert i programmet, i synnerhet som Lena Hillert dessutom förnekade att hon någonsin skulle fått betalt av Telia, vilket fick stå oemotsagt.

Dessa intressekonflikter borde lyssnarna informerats om för att korrekt kunna värdera Hillerts påståenden i programmet.

 

Du har sagt att du egentligen ogillar begreppet elöverkänslighet. Varför?

Jag anser att det är missvisande – det får de skadade att framstå som ”överkänsliga” och friskriver därmed strålningen. De som är drabbade av sjukdomssymptom i samband med exponering för förhöjda nivåer av onaturlig strålning, som i omfattande forskning visats skada levande varelser och celler, är inte ”överkänsliga”. De har reagerat på en skadlig exponering och vissa är känsligare än andra och reagerar vid lägre nivåer och tidigare än andra, vilket inte sällan kan härledas till att dessa individer även exponerats för andra gifter, exempelvis kvicksilver från amalgam, lösningsmedel eller kemikalier. Att känsligheten varierar gäller även för de flesta andra skadliga miljöfaktorer, exempelvis kemikalier eller biverkningar av läkemedel. Vi talar ju inte om överkänslighet för asbest, dioxin, lösningsmedel eller bly. Vissa får lungcancer av rökning, men inte alla.

Begreppet måste tidsanpassas och inbegripa andra strålningsformer än ”el”. Idag är mikrovågsstrålningen från mobilmaster och annan trådlös teknik den främsta orsaken till utveckling av denna sjukdomsbild, vilket även Dr David O. Carpenter konstaterade 2015 [7].

 

Du menar att Kalibers reportrar tycks ha underlåtit att kontrollera vissa centrala uppgifter. Vad syftar du på?

Ja, det sägs bland annat att det helt skulle saknas stöd för att gällande gränsvärden skulle utvecklats för att gynna teknikföretagen och att deras verksamhet annars skulle hämmas:

”En teori som helt saknar stöd. Men som handlar om att företag gynnas i det dolda för att teknikutvecklingen annars skulle hämmas.”

De har uppenbart inte objektivt granskat frågan, eftersom de då skulle kommit fram till att det visst finns stöd för att gränsvärdena gynnar industrin och i synnerhet är avgörande för utbyggnaden av 5G.

Ericsson har exempelvis konstaterat att det skulle bli ”svårt eller omöjligt” att bygga ut 5G med lägre gränsvärden. De skriver rakt ut att 5G skulle hämmas av lägre gränsvärden. [14]

Kaliber missar att objektivt rapportera om den omfattande kritik som riktats mot gällande gränsvärden av forskare verksamma på området exempelvis i EMF Scientist appeal [5] undertecknad av 258 forskare eller i ICBE-EMF, den nya strålskyddskommissionens vetenskapliga granskning år 2022. [2]

För att lyssnarna ska kunna bilda sig en objektiv uppfattning om frågan borde Kaliber dessutom redovisat vad gällande gränsvärden skyddar mot och varför de är så hårt kritiserade av många forskare. De skyddar enbart mot omedelbara uppvärmningseffekter då strålningen är så intensiv att den inom en timma värmer upp människokroppen och därmed orsakar akut skada. Det skyddar inte mot skadliga effekter som beror på längre tids exponering (än 1 timme!) och strålningsnivåer som inte ger upphov till akut uppvärmning, vilka alltså beskrivits sedan över 50 år.

Det innebär att den organisation, med kopplingar till telekombolagen (ICNIRP), som tagit fram gränsvärdet (eller ”referensvärdet” som det kallas av myndigheterna) bortsett från att omfattande forskning bevisligen visat skadlig påverkan vid betydligt lägre nivåer efter kronisk exponering.

Det innebär även att man bortsett från de många undersökningar som faktiskt visar att människor utvecklar dessa symptom, som många som kallas ”elöverkänsliga” erfar, vid betydligt lägre nivåer än gränsvärdet och att känsligheten varierar stort.

Kaliber undviker även att redovisa att det helt saknas forskning som visar att människor kan exponeras för nivåer som gränsar till dessa gränsvärden (exempelvis 3G, 4G, 5G, WiFi) under längre tid utan att skadas.

Gränsvärdet baseras således inte på vetenskaplig forskning utan är ett uttryck för industrins önskemål om att relativt fritt få använda teknik som sänder ut denna strålningsform [14]. En granskning beställd av två EU-parlamentariker publicerad år 2020 visade att ICNIRP har kopplingar till den berörda industrin [15]. Det faktum att industrins samarbetsorganisation GSM Association get ut en PR-broschyr om ICNIRP:s extremt höga gränsvärde [16] samt att industrin utövar påtryckningar för att länder med lägre värden ska höja dem till ICNIRP:s nivå, talar även för industrins starka intresse i ICNIRP:s gränsvärde [17].

 

Reportaget handlar ju inte om folk som blivit sjuka av strålning från mobilmaster/basstationer. Menar du att reportaget ändå indirekt ifrågasätter riskerna med mobilstrålning?

Ja, absolut. Många s.k. ”elöverkänsliga” blir svårt sjuka vid exponering för mobilmaster och basstationer. En stor grupp klarar inte av att överhuvudtaget vistas i städerna längre på grund av den ökande strålningen. Telekombolagens egna ingenjörer har ju också insjuknat till följd av hög exponering.

Jag betraktar reportaget, så vinklat och skevt som det nu är utformat, som ett beställningsjobb. Det är i linje med tidigare vinklade program från SR och SVT i ämnet och när vi ställer oss den fråga som alla granskande journalister och kritiskt tänkande människor bör ställa sig, dvs ”Who benefits? – Vem tjänar på det?”, ja då är svaret givet att det är de stora telekombolagen samt de stora energibolagen. De senare har under senare år installerat de kritiserade ”smarta elmätarna” som verkar kunna trigga fram ohälsa hos många personer som får dessa i sina hem.

Ett ytterligare tecken på att det är ett beställningsjobb är de ledarartiklar som publicerats i DN och Expressen, som direkt följde upp Kalibers program, som om de ingick i kampanjen med syftet att avfärda att någon kan bli sjuk av denna ökande elektromagnetiska strålning.

Varför skulle Kaliber annars göra ett så uppenbart vinklat program, som exempelvis uppenbart felaktigt avfärdar det faktum att telekombolagen skulle ha intresse i detta, och som uppenbart felaktigt hävdar att vetenskapen ensidigt inte skulle visat några skadliga hälsoeffekter, och som även ensidigt väljer ut en expert från den ena sidan (industrisidan) av kontroversen och undviker att intervjua någon av de många kritiska forskarna, om det inte var på beställning?

 
P.S. I den DN-ledare som publicerades dagen efter Kalibers första program hävdade ledarskribenten Erik Helmersson också att det skulle ”saknas belägg i forskning” för att människor skulle påverkas negativt av strålning. Som illustration till nätversionen av ledarsticket har DN en bild på professorena Leif Salford och Bertil Persson som forskade på effekter på råttor av mobilstrålning. Läsarna ska alltså förstå att resultaten av denna forskning skulle vara ett exempel på att forskningen inte visat effekter. https://www.dn.se/ledare/erik-helmerson-elkansliga-behover-terapi-inte-bidrag-till-folietapeter/

Men enligt Mona Nilsson visade forskarna i Lund det motsatta. År 2003 publicerade de resultaten av effekterna som observerats i råtthjärnor efter att djuren exponerats för mobilstrålning. Detta uppmärksammades stort i internationell press eftersom fynden var sensationella. Råttorna fick nervcellsskador i hjärnan trots att exponeringen var betydligt lägre, ja till och med hundra gånger lägre, än gällande gränsvärden. Professor Salford sade i en intervju med BBC att effekterna möjligen skulle kunna leda till tidigarelagd Alzheimers vid långvarig exponering. [18,19].

 


Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen
 

Referenser:

 1. https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2024/01/26/sju-fallstudier-visar-att-5g-ar-halsofarligt/
 2. https://icbe-emf.org/wp-content/uploads/2022/10/ICBE-EMF-paper-12940_2022_900_OnlinePDF_Patched-1.pdf
 3. https://europaem.eu/en/library/articles/europaem-emf-guideline-2016
 4. https://europepmc.org/article/MED/16140623#free-full-text
 5. https://emfscientist.org/
 6. http://appel-de-paris.com/wp-content/uploads/2015/09/Statement-EN.pdf
 7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26556835/
 8. https://www.gp.se/nyheter/goteborg/forskare-riskerar-att-gora-en-otjanst.5cfa6b80-5a5f-4ea8-a7f4-23b99e53abbf
 9. https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2020/12/1971book_marha.pdf
 10. https://bioinitiative.org/research-summaries/ samt https://bioinitiative.org/preface/
 11. https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/mobile-phone-radiation-wrecks-your-sleep-771262.html samt https://nyheter.ki.se/mobilen-kan-stora-din-somn
 12. Conflicts of interest declaration, Lena Hillert, Karolinska Institutet, 2012-08-13
 13. https://www.nyteknik.se/nyheter/stralforskare-kringgar-avtalet-om-oberoende/175234
 14. https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/20171205/Documents/S3_Christer_Tornevik.pdf (se sidan 10)
 15. https://ehtrust.org/the-international-commission-on-non-ionizing-radiation-protection-conflicts-of-interest-corporate-capture-and-the-push-for-5g/
 16. https://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2021/10/GSMA_International_EMF_Exposure_Guideline_Oct21.pdf
 17. https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2023/08/10/italien-patryckningar-gransvarden/
 18. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12782486/
 19. http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/2728149.stm

Dela detta avsnitt!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Bli notifierad när vi släpper ett nytt avsnitt!

Titta även på:

Folkets Radio

Längtan efter ett liv i frihet

Gita Minou hade fyllt 60 och var svårt sjuk och utbränd, när hon bestämde sig för att flytta ut i skogen. I dag, några år

Stöd Folkets Radio direkt genom Swish till: 123 405 89 39