Orädd och oberoende journalistik.

Dags att se totalitarismen i vitögat

 
”När fascisterna återvänder kommer de inte att bära svastikor”. Citatet tros tillhöra en amerikansk präst på 1940-talet.

Oavsett vem profetian tillhör har den visat sig vara sann. ”Totalitarismens psykos” – för att tala med den schweiziske psykologen Carl Gustaf Jung – drivs av ett virus som ständigt muterar och därmed gör farsoten svår att upptäcka. Viruset anammar vilken som helst ideologi eller politisk färg som kan stärka makten och kontrollen över massorna.

1900-talets fascism var huvudsakligen nationalistisk och kopplad till en ideologiskt präglad demagog. Dagens totalitarism är ansiktslös, apolitisk och svårare att konfrontera. Vi har fått vad Hannah Arendt kallade ”ett tyranni utan en tyrann”.

Hannah Arendts tegelsten ”Om totalitarismens ursprung” (1951) kan sägas vara standardverket på detta område. Boken är skriven i en annan era men Arendt har identifierat vissa egenskaper som alltid tycks känneteckna det totalitära viruset, oavsett vilken form det för stunden muterat till.
Ett sådant kännetecken hon beskriver är strävan att

”organisera människornas oändliga mångfald och skillnader som om hela mänskligheten bara vore en enda individ”.

Detta gäller oavsett om ideologin är kommunistisk eller kapitalistisk. Vi får likriktning, censur och en enfald av ståndpunkter som är sanktionerade av en härskande klass eller elit. Företrädare för avvikande uppfattningar cancelleras. Vi får monokultur på alla områden. Naturens artrikedom utarmas i lönsamhetens och effektivitetens – eller ”hållbarhetens” – namn. Livskraftiga ekosystem och skogar förvandlas till genocidala odlingslandskap och kalhyggen. Motsvarande process sker på universitet och arbetsplatser.

 

 

Totalitarismen kännetecknas av George Orwells inverterade nyspråk, där innehållet i en verksamhet ofta har det motsatta syftet i förhållande till det angivna. Joanna Williams beskriver i sin nya bok ”Så vann woke” hur såväl personal som studenter vid Woke-universiteten har till avsikt ”att bryta ned den västerländska intellektuella traditionen i undervisningen till förmån för ett innehåll som på ytan innehåller mångfald men som totalt saknar intellektuell mångfald.”

”Studenter som driver att föreläsare ska sparkas och talare deplattformeras, skriver hon, ”har stöd från mångfaldansvariga…”,

Ett till viktigt totalitärt kännetecken är att människor får allt svårare att urskilja vad som är verkligt.

”Det ideala subjektet i ett totalitärt styre, skriver Arendt, ”är varken en övertygad nazist eller en övertygad kommunist, utan personer för vilka distinktionen mellan fakta och fiktion inte längre existerar”.

I sin framtidsdystopi 1984 (som utkom 1948) beskriver George Orwell hur huvudpersonen tvingas acceptera att 2+2=5, och hur det inre motståndets sista bastioner därmed raseras. Den slutliga befallningen blir att fullständigt förkasta den egna erfarenheten.

“The Party told you to reject the evidence of your eyes and ears. It was their final, most essential command.”

Hur många som skadats av covidvaccinerna får inte denna uppmaning i sjukvården?

Ett påtagligt exempel på detta är hur woke-tänkandet har kontaminerat könsfrågan. Joanna Williams skriver träffande: ”Spädbarn av kvinnokön växer upp och blir vuxna kvinnor. Och spädbarn av mankön blir män. Men övertygelsen om att det här förhållandet är godtyckligt gör det möjligt för woketänkandet att ta sig in i de mest grundläggande aspekterna av våra liv”.

En kvinna kan ha penis.

Två plus två är lika med fem.

Detta är en aspekt av det totalitära viruset som är extremt påtagligt i nuvarande mutation. Där 1900-talets fascister utövade militär kontroll är dagens totalitära krafter mer inriktade på mind-control.

Som en talesperson för George W Bush-administrationen svarade en journalist på en presskonferens 2004, i kölvattnet av Irakinvasionen och lögnerna om massförstörelsevapen:

”Vi är ett imperium numera, och när vi agerar skapar vi vår egen verklighet. Och medan du studerar den verkligheten… kommer vi att agera igen och skapa andra nya verkligheter…”

 

President George W Bush talar om massförstörelsevapen i Irak

 

Det mänskliga psyket är nu det stora slagfältet och med den artificiella intelligensen till sitt förfogande och en ständigt uppkopplad population har ”Storebror” fått en möjlighet till kontroll och manipulationer som tyrannier av tidigare datum saknat. I det hypnotiska bruset från våra skärmar blir det allt svårare att urskilja vad som är verkligt och vad som är fejk.

”Denna konstanta mind-control”, skriver Paul Levy i sin nya bok Undreaming Wetiko, ”underminerar vår urskiljningsförmåga och bedövar våra själar.”

Levy menar att vi, genom att delta i den totalitära statens lögner, oundvikligen kommer att internalisera dessa lögner, och i slutändan bli falska till och med för oss själva. Vi blir därmed lätta att kontrollera.

Narrativ som är bemängda med lögner och som motsägs av ett stort antal världsledande forskare tål givetvis ingen öppen debatt. Därför måste allt ifrågasättande av officiella narrativ censureras eller marginaliseras och förses med avhumaniserande epitet, såsom förnekare, anti-vaxxer, konspirationsteoretiker, högerextrem m.fl.. Tidningarna rekryterar mobbare som ger sig på kritiska röster, inte med sakargument utan med invektiv.

Detta fick författaren Lena Andersson erfara nyligen när hon raljerade över sommarens klimatskrämselpropaganda https://www.svd.se/a/9zV1J5/lena-andersson-till-slut-kom-antligen-extremvadret

och direkt blev attackerad av mobbaren par excellence Alex Schulman i DN. https://www.dn.se/sverige/alex-schulman-glom-forskningen-for-lena-andersson-racker-det-att-fraga-hotellpersonalen/

Det är samma absurda och oärliga smutskastning som rullas ut om och om igen så fort någon kliver över de snäva ideologiska gränserna. Att ifrågasätta det officiella narrativet kallas för att driva konspirationsteorier och alla konspirationsteorier är automatiskt ”högerextrema”. Kritik mot det globala finansiella systemet avfärdas som ”antisemitiskt” (för att ett antal individer inom det systemet är judar), och att kritisera transgenderindustrin bekrivs som en personlig attack mot ”transpersoner”.

Men frågan är hur länge denna typ av smutskastning kommer att förbli verkningsfull? Den sker enligt en ständigt återkommande standardmall, och när alltfler börjar skönja mallens mönster kommer spinndoktorernas förtrollning förhoppningsvis att förlora sin makt över sinnena.

I en skarpsynt essä i Winter Oak utmanar författaren Paus Cudenec den förljugna höger-vänsterdikotomi som utgör ramverket för dagens smutskastning av oliktänkare.

https://winteroak.org.uk/2023/07/31/shining-light-on-the-climate-of-manipulation/

Genom att vara tydlig med sin utgångspunkt när man kritiserar dominerande narrativ, anser han att vi kan göra det svårare för mainstreamjournalistikens mobbare att lyckas med sin smutskastning.

”Om vi utmanar klimatberättelsen är det inte för att vi struntar i jordens framtid eller effekterna av industrisamhället, utan av precis motsatt anledning – för att vi kan se att en ”grön” industrikapitalistisk framtid skulle betyda katastrof för den naturliga världen.

Om vi utmanar transpersoners narrativ är det inte för att vi vill tvinga människor i all deras individuella mångfald, in i snäva könsbaserade kategorier, utan för att vi kan se hur behovet av den mångfalden utnyttjas av företagens intressen och förvandlas till en stympning och livslångt drogberoende som representerar raka motsatsen till personlig frihet och självförverkligande.

Om vi motsätter oss 15-minutersstäder beror det inte på att vi hejar på bilkultur och inte skulle vilja se en värld med småskalig självförsörjning, utan för att vi har förstått att projektet är en trojansk häst för att introducera den ”smarta” stadens digitala koncentrationsläger med den dystopiska fjärde industriella revolutionens teknologier.”

 

Betrayal” by Mario Sánchez Nevado

 

Åter till det inledande citatet. Jämfört med Nazi-Tyskland där fascismens arméer marscherade öppet på gatorna är dagens totalitära krafter mycket mer förslagna, och dess styrka ligger i att de ännu i stor utsträckning förblivit osynliga för majoriteten av befolkningen. De har draperat sig i godhetens, toleransens och hållbarhetens uniformer. Svastikan är ersatt med Agenda-2030-broschen som pryder kavajslaget på byråkrater, industrimagnater och politiker.

Dagens totalitära virus har haft sin inkubationstid under nyliberalismens gånga decennier. Nyliberalismen är inte bara en mer extrem form av kapitalism, den har också möjliggjort framväxten av en radikal omstrukturering av makten, staten och politiken. Den politiske teoretikern Sheldon Wolin beskrev i sin bok ”Democracy Incorporated” (2008) framväxten av vad han kallade inverterad totalitarism (inverted totalitarianism), där den politiska staten ersattes av en företagsstat (corporate state) som exploaterar alla utom de härskande klasserna och tömmer såväl politiken som de demokratiska institutionerna på substans.

Det är precis vad som har skett. Genom den process som på engelska kallas ”regulatory capture” har de mäktiga industrijättarna tagit kontroll över de tillsynsmyndigheter vars uppdrag det är att granska dessa jättar.

Vi har fått det ”idealsamhälle” som fascismens grundare Mussolini” drömde om, ”där man inte ska kunna dra ett cigarettpapper mellan staten och de stora bolagen”. Ännu ett av det totalitarismens kännetecken.

Även Förenta Nationerna har inkorporerats i denna numera globala företagsstat, sedan man 2019 ingick ett partnerskap med miljardärsklubben World Economic Forum (WEF). Tillsammans med FN ska WEF genomföra den stora globala omställningen, som väntas innebära 12 biljoner dollar i marknadsmöjligheter.

Affärsmodellen kallas ”offentligt-privat partnerskap”. Namnet är dock bedrägligt, eftersom det offentliga och privata i verkligheten inte är separata enheter, utan – precis som Mussolini drömde om – är sammansmälta med varandra. Efter decennier av systematisk korruption har privata intressen helt tagit kontroll över alla stora offentliga institutioner, nationella och internationella. Men eftersom denna korruption inte kan erkännas för allmänheten, används begreppet ”partnerskap” för att bortförklara det faktum att dessa två är aspekter av samma enhet och driver exakt samma agenda.

Enligt Paul Cudenec syftar det bedrägliga språkbruket till att kamouflera vad denna omställningsagenda faktiskt går ut på – ett gigantiskt bedrägeri som utförs mot 99,9 procent av mänskligheten.

Här kan vi ha bilden på Agenda 2030

Cudenec anser att det första nödvändiga steget vi måste ta om vi effektivt ska motsätta oss denna korrupta globala ”kriminokrati”, är att erkänna dess existens.

”Det är viktigt”, skriver han, ”att säga högt och tydligt att ett enda världsomspännande kriminellt nätverk bakom kulisserna driver allt från WEF till WHO, FN till EU, BlackRock till Världsbanken.”

Och han tillägger:

”Vi måste sedan sätta in varje specifik gren av dess verksamhet i det övergripande sammanhanget, så att alla kan se hur de är relaterade, och att de är en del av samma övergripande agenda.”

Cudenec framhåller vikten av att även föra fram en positiv filosofi som alternativ. Filosofin ska vara baserad på värderingar som många av dem som för närvarande har blivit lurade att följa den officiella agendan mycket väl kan dela.

De grundläggande värderingar Cudenec föreslår är sanning, skönhet, natur och samhörighet, samt tillhörighet till varandra och till världen omkring oss.

Han frågar sig hur många människor där ute, oavsett politisk bakgrund, som inte skulle föredra dessa värderingar framför systemets agenda med lögner, fulhet, konstigheter och separation.

”Världen”, skriver Cudenec, ”är för närvarande i händerna på inget mindre än en psykopatisk undergångssekt, medan vårt motstånd är en kraft för livet.”

 

 

I sin utmärkta bok ”Så vann woke” beskriver Joanna Williams hur den nutida härskarklassens blivande lakejer stöps till nyttiga medelmåttor.

”Studenter kan lämna universiteten efter att ha läst litegrann, diskuterat ännu mindre och oförmögna att formulera en enda kritisk tanke. De kan ha blivit inskränkta, intoleranta och okunniga. Men de kommer att kunna tala det ständigt föränderliga wokespråket och känna till vilka fraser som skiljer ut syndarna.”

Och hon tillägger: ”För ett århundrade sedan utbildade universiteten unga män till att arbeta i kolonierna och ”civilisera infödingarna”. Idag spelar universiteten en liknande roll, med den skillnaden att ”infödingarna” finns här hemma.”

Det finns inget nytt under solen. Vi behöver lära oss att känna igen, beskriva och peka ut vår tids totalitära virus innan det förgör och förslavar oss alla.

/Per Shapiro

Dela detta avsnitt!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Bli notifierad när vi släpper ett nytt avsnitt!

Titta även på:

Folkets Radio

Längtan efter ett liv i frihet

Gita Minou hade fyllt 60 och var svårt sjuk och utbränd, när hon bestämde sig för att flytta ut i skogen. I dag, några år

Stöd Folkets Radio direkt genom Swish till: 123 405 89 39